Stadgar

 

Föreningsstadgar för Kampsportscentret LSS
 
Fastställda:1991-12-12
Justerade:  1995-05-10
Justerade:  2004-11-13
Justerade:  2007-05-14
Justerade:  2009-05-18
Justerade:  2014-06-12
 
DEFINITION
Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.
 
MÅL OCH INRIKTNING
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.
 
Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till var och ens värderingar.
 
Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
 
Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.
 
ÄNDAMÅL
Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med Idrottens mål och inriktning, speciellt med avseende på olika kamparter, vilka ska vara av hög kvalitet och stärka föreningen i arbetet mot ständig utveckling. Föreningen skall drivas som ideell studentförening.
 
HEMORT
Föreningen har sin hemort i Linköping.
 
MEDLEMSKAP
§1 Som medlem intages den person, av styrelsen efter ansökan, som avlägger föreningens årsavgift och som fyller minst 16 år under innevarande kalenderår. Undantag kan beslutas av styrelsen. I avvaktan på styrelsebeslut om eventuellt undantag får minderåriga träna under förutsättningen att berörd grenledare anser att vederbörande är lämplig.
 
Styrelsen beslutar om vilka som får verka som instruktörer i föreningen. Den som av styrelsen godkänns som instruktör eller grenledare blir automatiskt medlem i föreningen.
 
Studerandemedlem kan den bli som avser att nyttja någon av föreningens träningsverksamheter och är inskriven som studerande vid något utbildningssäte.
Vanligt medlemskap erhåller den som ej faller in under ovanstående kategorier.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intresse. Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen. Genom beslut av ordinarie föreningsmöte kan person kallas till hedersmedlem eller ständig medlem.
Medlem anses gått ur föreningen då denne ej erlagt föreskriven avgift inom föreskriven förfallodag.
 
§2 Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Utesluten kan den medlem även bli som missbrukar sina inom föreningen, förvärvade kunskaper på så sätt att han brukat sådant våld utanför träningsområde som ej omfattas av lagen om nödvärn, nöd eller excess enligt BrB 24:1, BrB 24:4 och BrB 24:5. Beslut om uteslutning, avstängning och varning skall fattas av styrelsen och får av den berörde överklagas inom 3 veckor.
Beslut om uteslutning, med relation till droger eller dopning, av medlem i annan SAIF-ansluten förening gäller per automatik även i denna förening.
 
Fråga om uteslutning, avstängning och varning får inte avgöras innan medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom en viss, av styrelsen, angiven tid (minst 14 dagar). Avstängning gäller i högst sex månader i enlighet med RF:s "Normalstadgar för idrottsförening".
I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutna skall iakttaga vid överklagande av beslutet. Detta skall ske inom tre dagar från dagen för beslutets avsändande till den uteslutne enligt RF:s stadgar. Innebörden av dessa regler skall delges den uteslutne. Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.
 
 
 
MEDLEM
§3 Medlem
har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen.
har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösande av föreningen.
skall betala träningsavgiften senast sista bankdagen före tredje träningen räknat från första passet i ny obetald träningsperiod
 
§4 Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av föreningsmötet. Hedersmedlem och ständig medlem är befriad från årsavgift. Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.
 
§5 Medlem har rätt att delta i föreningens ordinarie idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
 
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning i föreningens namn utan medgivande av styrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke. Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.
 
Föreningens medlemmar har ett generellt tillstånd att tävla för föreningen förutsatt att berörd grenledare bedömer personen som lämplig. Styrelsen har rätt att dra tillbaka detta generella tillstånd i specifika fall.
 
STYRELSEN
§6 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall, inom ramen for RF:s och vederbörande SF:s stadgar, verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att
-tillse att för föreningen bindande regler iakttas.
-verkställa av föreningsmötet fastställt beslut.
-planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
-ansvara för och förvalta föreningens medel.
-förbereda föreningsmötet.
 
§7 Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare samt ytterligare ledamöter som styrelsen anser nödvändiga. Styrelsen utser inom sig de övriga befattningar som behövs. I sammansättningen skall det eftersträvas att både kvinnor och män finns representerade. Styrelsen består av minst 3 medlemmar som då kan ha mer än en av ovan poster.
 
§8 Styrelseledamöterna väljs av föreningsmötet för ett år. Avgår styrelseledamot omfördelar styrelsen inom sig den avgående ledamotens uppgifter. Styrelsen kan även ersätta den avgående ledamoten, genom att välja in ny ledamot. Styrelsebeslut om detta ska ske enhälligt.
Styrelsen kan även, om behov uppstår, välja in ledamöter utöver de som valdes vid årsmötet. Styrelsebeslut om detta ska ske enhälligt.
 
§9 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Dessa ligger i redovisningsplikt till styrelsen. Vid belopp som överstiger 25 000 SEK eller som är av stor betydelse för föreningens fortsatta verksamhet (såsom ändring av träningslokal), krävs godkännande från styrelsen med enkel majoritet.
 
§10 Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet. Avvikande mening skall på begäran antecknas i protokollet.
Kallelse till styrelsesammanträde skall vara ledamöterna tillhanda i god tid inför sammanträdet. Anser minst hälften av styrelsens ledarmöten att detta ej skett i god tid, ogiltigförklaras mötet; beslutsmässighet fråntas.
 
§11 Ordföranden är föreningens officielle representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifter bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid dock ansvaret för nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreteraren och kassören om inget annat bestäms.
Sekreteraren:
förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten.
föra protokoll över styrelsens sammanträden.
registrera och förvara skrivelser.
tillse att fattade beslut verkställs.
om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa.
årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.
Kassören:
se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter.
se till att föreningen söker de bidrag från stat, landsting, kommun och idrottsorganisationer m.fl. som finns att få.
driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer för dessa.
svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över föreningens räkenskaper.
i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter.
årligen upprätta balans samt resultaträkningar.
föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs.
i den mån varken RF:s samlingsförsäkring eller vederbörande SF:s försäkringar är tillräckliga, enligt beslut av styrelsen, tillse att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp.
utarbeta underlag för budget.
 
FUNKTIONÄRER
§12 För arbete i utskott och arbetsgrupper samt för övriga förtroendemän och funktionärer fastställer styrelsen instruktioner i en förordning. Funktionärer kan entledigas på ordinarie eller extrainsatt föreningsmöte.
 
VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
§13 Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 juli till och med 30 juni. Styrelsens arbetsår omfattar verksamhetsåret.
 
REVISION
§14 Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad innan föreningsmöte.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar innan föreningsmötet. Revisorerna kan, om de så finner, inkalla extra föreningsmöte.
Ovanstående gäller om föreningen har en revisor.
 
TRÄNINGSVERKSAMHET
§15 Träningsverksamheten samt praktisk instruktörsutbildning inom speciell kampart handhas av respektive chefsinstruktör/grenledare eller motsvarande. Beslut om bildande eller nedläggande av kampartsverksamhet fattas av styrelsen med samtliga av styrelsens medlemmar närvarande. Beslut om bildande eller nedläggande av kampartsverksamhet skall översändas till vederbörande SF och KF.
 
§16 Instruktör eller funktionär äger rätt att, om detta kan anses vara en nödvändig åtgärd, avvisa medlem från sitt träningspass eller gemensamt utrymme.
Vid avvisning ska styrelsen meddelas om namn, tid, datum och orsak till avvisningen, om detta efterfrågas av den avvisade eller om problem uppstår i samband med avvisningen.
 
FÖRENINGSMÖTEN
§17 Ordinarie årsmöte äger rum under tiden: 15 Januari – 15 December.
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för föreningsmötet. Kallelse jämte dagordning till föreningsmötet skall utfärdas senast en vecka innan mötet genom anslag i klubblokalen och/eller på föreningens officiella hemsida/facebooksida samt om möjligt via mail till medlemmarna. 
 
§18 Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under kalenderåret fyller lägst 15 år rösträtt på föreningsmötet. Denna är personlig och får inte överlåtas på annan.
Medlem som inte har rösträtt har yttranderätt och förslagsrätt.
Om föreningsmötet så beslutar kan person som ej är medlem få yttrande- och förslagsrätt under mötet.
 
§19 I behörig ordning utlyst föreningsmöte är beslutsmässigt.
 
§20 Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
3. Val av justeringsmän och tillika rösträknare som, jämte ordföranden, skall justera mötesprotokollet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Val av
föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för nästkommande verksamhetsår.
Minst två ledamöter i styrelsen för nästkommande verksamhetsår,
två revisorer eller en revisor och en revisorsuppleant för nästkommande verksamhetsår, i detta val får inte styrelsens ledamöter deltaga. Revisorer ej obligatoriskt.
7. Fastställande av medlemsavgifterna för nästkommande verksamhetsår vari avgift för enskild medlem till respektive KF ingår.
8. Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår.
9. Behandling av frågor som styrelsen hänskjutit till föreningsmötet.
10. Behandling av motioner från röstberättigad medlem som skall inlämnas till styrelsen senast 5 dagar, dock för förslag om stadgeändring, styrelsens sammansättning eller upplösande av föreningen senast 30 dagar, innan mötet.
11. Övriga frågor.
Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.
 
 
BESLUT, OMRÖSTNING
§21 Beslut fattas med acklamation eller efter votering om sådan begärs.
Med undantag för de i §24 nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågar genom enkel majoritet.
Omröstning sker öppet, dock att val ska ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär.
Vid omröstning som ej avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas på tydligt sätt som ej kan misstas, såsom med klubbslag.
 
EXTRA MÖTE
§22 Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.
Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en femtedel av föreningens röstberättigade medlemmar. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.
Kallelse jämte dagordning för extra möte kungörs senast 7 dagar före mötet genom anslag i klubblokalen och på föreningens officiella hemsida samt om möjligt via mail till medlemmarna .
Vid extra möte får endast i dagordningen upptagna ärenden avgöras.
 
§23 Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 18 och 20 §§.
 
STADGEFRÅGOR
§24 För att ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen skall beslut härom fattas på två föreningsmöten, varav det första är ordinarie och det andra är antingen ordinarie möte eller extramöte insatt minst tre veckor efter det ordinarie mötet.
För beslut om stadgeändring krävs att minst två tredjedelar av antalet avgivna röster biträder beslutet.
För att upplösa föreningen krävs att minst fem sjättedelar av antalet avgivna röster biträder beslutet.
 
§25 I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens skulder betalas av först. Därefter anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt kampartsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och föreningsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF.
Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till vederbörande SF.
 
§26 Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.
 
Ordföranden och sekreteraren ansvarar för att ovan nämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.